دسته: 13 آبان

13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی

روز 13 آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني  13 آبان 1343 و 1357 و 1358روزی است که بر تارک آن حوادث بزرگ و سرنوشت سازی از تاريخ…