برچسب: شهدای گمنام

مراسم عطر افشانی شهدای گمنام

مراسم عطر افشانی شهدای گمنام زاینده رود حسن صفرزاده تهرانی امام جمعه شهر زاینده رود (تصاویر آرشیو است)