برچسب: مراسم درختکاری

مراسم درختکاری توسط دانش آموزان

مراسم درختکاری توسط دانش آموزان در دبستان اندیشه حسن صفرزاده تهرانی امام جمعه شهر زاینده رود (تصاویر آرشیو است)

مراسم درختکاری توسط دانش آموزان

مراسم درختکاری توسط دانش آموزان شهر آیت الله مدیسه ای اصفهانی حسن صفرزاده تهرانی امام جمعه شهر زاینده رود (تصاویر آرشیو است)