دفاع مقدس دو معجزه داشت: یکی پیروزی دفاع مقدس و دیگری دستاورد دفاع مقدس، این دو معجزه از دل یک معجزه دیگر یعنی معجزه انقلاب اسلامی پدیدار شد.