مناجات شعبانیه: هم راه و رسم گسستن از غیر را یاد می‌دهد؛ هم راه و رسم ارتباط با خالق هستی را نشان می‌دهد؛ هم ادب سخن گفتن با پروردگار عالم را بیان می‌کند؛ هم چگونه درخواست کردن را می‌آموزد؛ هم چه چیز خواستن را نشان می‌دهد؛ هم زيباترين خواسته‌های بشری را معرفی می‌کند.