اعتکاف، حرکتی بدیع برای صیقل روح و روان است. اعتکاف، فرصت بریدن از بودن و اصرار بر شدن است.