تار و پود ساختار هر تمدنی را افراد آن می‌سازند. برای رسیدن به جامعه‌ی آرمانی لازم است:
✅ افراد آن جامعه به رشد كافی برسند،
✅ جایگاه واقعی و کمال حقیقی خود را پیدا کنند،
✅ و از کرامت و بزرگواری برخوردار شوند.