حکومت جهانی و تمدن مهدوی:

سرفصل شکوفایی و اول رشد و تعالی بشر است

در حقیقت با آمدن مصلح جهانی؛ زندگی واقعی بشر، تازه شروع می‌شود.