مجلس باید

عصاره‌ی فضایل و مظهر عزّت ملت، اقتدار ملّی و استحکام نظام باشد.