شرکت در انتخابات آمادگی برای ظهور است.

از حکومت پنج ساله امام علی عَلَيْهِ‌الْسَّلام حدود 1400 سال می‌گذرد و این اولیـن حکومـت شیعـی است که می‌تواند زمینه ساز حکومت منجی و مصلح جهانی باشد. ما با شرکت در انتخابات آمادگی خود را برای فرج منجی جهانی اعلام می‌کنیم. شرکت در انتخابات آمادگی برای ظهور مصلح بشریت است. شرکت در انتخابات، مشارکت در فراهم کردن مقدمات قیام یگانه ذخیره‌ی الهی و تمرین برای برپایی حکومت جهانی آن بزرگوار است.