ای کاش همان قدر که مراقبت ویروس جهش‌یافته انگلیسی هستیم،

که مرزها را پشت سر نگذارد و وارد کشور نشود؛

به همان اندازه از نفوذ افکار پلید و بیگانگان جلوگیری می‌کردیم!