نهاد مقدس بسیج مردمی‌ترین تشکیلات مردم‌نهاد تاریخ بشر است.

مردمی بودن یعنی با توده‌ و عامّه‌ی مردم بودن،

به نفع عامّه مردم کار کردن،

خدمتکار مردم بودن،

درد مردم را داشتن.