” حوزه و دانشگاه‏” با ارتباط متقابل، مکمل یک‌دیگرند؛

حوزه جهت‌گیری زندگی را تصحیح و درست می کند

و دانشگاه حرکات زندگی را تسهیل و آسان می سازد.