آفت‌ها و آسیب‌های تحقیق وپژوهش

پژوهش بدون نیازسنجی و اولویت‌بندی؛

بدون تخصیص و تأمین بودجه مورد نیاز؛

بدون پیوند با بازار کار و عدم برگشت هزینه‌؛

مستند نشدن پژوهش برای اشتراک گذاری و بهره‌برداری‌های بعدی.