انسان در حکومت جهانی و تمدن مهدوی با رشد و کمال واقعی به کرامت و بزرگواری می‌رسد در نتیجه   زندگی‌اش بر راستی و صداقت استوار می‌شود.