قدردانی از ایثار است ، قدردانی از دل کندن از تعلقات
قدردانی گذر از عزیزان است برای خدا

حسن صفرزاده تهرانی