پیام عاشورا:

 دفاع جانانه از حق و حقيقت است

کرنش در برابر معروف و خروش در برابر منكر است

مبارزه با ظلم و فساد  “ولو بلغ ما بلغ” است

تحقق شعار “هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة” است.