بيا مدينه ماتم زده سری بزنيم

گشوده بال به عشق علی پری بزنيم

كسي به دختر او تسليت نمی گويد

پی تسكين او به خانه اش سری بزنيم