برای همگان روشن است که شکاف در بدنه‌ی هر کشوری، زمینه ساز نفوذ بیگانگان است، دشمن برای ضربه زدن به یک کشور، نیاز به نفوذ دارد و نفوذ محقق نمی‌شود، مگر آن که در بین ملت شکاف ایجاد شود و حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات جلوی آن را می‌گیرد. چرا که حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات حکایت از یک پارچگی ملت دارد و حکایت از این دارد که در بین ملت شکافی نیست و راهی برای نفوذ و ضربه زدن بیگانه، وجود ندارد.