نگاهی گذرا به رویدادهای سياسی و نظامی جهان این حقیقت را روشن می‌کند که

اعلاميه جهانی “حقوق بشر” هرگز نتوانست جلوی جنایات و کشتار را خاصه در جهان سوم بگیرد.

جهان پر از رویدادهای دلخراشی است که توسط ابرقدرت‌ها به وقوع پیوسته است.