انتخابات حق همه است که در آن شرکت نمایند،

چرا که انتخابات از لوازم بنیادی نظام‌های سیاسی مردم سالار، و یکی از بزرگ‌ترین شاخص‌های مردمی بودن حکومت‌ها در دنیا به حساب می‌آید، بر این اساس مردم در تعیین سرنوشت خود، خانواده، جامعه و کشور حق پیدا می‌کنند، و مردم برای اعمال این حق و برای استفاده از این حق، باید در انتخابات شرکت نمایند.