کسانی که در شرائط فعلی سخن از صلح امام حسن عَلَیه‌السَّلام می‌زنند باید لوازم سخن خود را هم بپذیرند.باید بپذیرند که چه عواملی صلح را بر امام تحمیل کرد؟ باید بپذیرند بی‌بصیرتی‌ها و خیانت‌ها؛ صلح را بر آن بزرگوار تحمیل کرد. پس کسی که می‌گوید زمان صلح است اول باید بپذیرد که خیانتی در کار است.