نگاهی گذرا به روی‏دادهای سياسی و نظامی جهاناین حقیقت را روشن می‌کند که

شعارِ دفاع از “حقوق بشر” عملاً به ابزاري برای اِعمال فشارهای سياسی و اقتصادی نظام سلطه بر علیه كشورهای مستقل جهان تبدیل شد.