همه صفاتی که شهید حاج قاسم سلیمانی، به آن آراسته بود؛

‌ از تربیت اسلامی سرچشمه گرفته است،

تربیتی که از او یک مسلمان مطیع، متعبد، مخلص، مجاهد و انقلابی ساخته بود.