تربیت صحیح اسلامی و اخلاص است که به شهید حاج قاسم سلیمانی،

شایستگی و عظمت داده و کارش را با ارزش کرده است؛

نه این که کارهایش او را با عظمت و مجبوب کرده باشد،

چرا که هستند کسانی که شاید بهتر و بیشتر از سردار شهید کار کرده باشند؛ اما آن جایگاه و آن عظمت را پیدا نکرده‌اند.