اگر عوامل اجرایی مرتکب خطا شوند و برای اصلاح آنان اقدام نشود خطا به یک رویه مرسوم تبدیل شده و همه عوامل را فرا می‌گیرد. و امام موسي کاظم عَلَيْهِ‌السَّلام، به منظور اصلاح و جلوگیری از گسترش خطا؛ علی بن یقطینِ وزیر را بخاطر بی توجهی به یکی از مُراجعین، توبیخ می‌کند.