احسان و نیکوکاری

سنت قطعی خداوند بر آن تعلق گرفته است که نعمت‌هایش را با وسیله به بندگانش برساند و کسانی که توزیع کننده‌های خوبــی باشند، آن‌ها را بیـشـتر به عامـلیـت قبول مـی‌کند. یعنی خداوند به کسانی که احسان و نیکوکاری را سرلوحه زندگیشان قرار دادند و دیگران را شریک شادی‌ها و داشته‌های خود می‌نمایند؛ بهتر عطا می‌کند و بیشتر می‌بخشد.