حقیقتی از مناجات شعبانیه: تا كَمَال اِنْقِطَاعِ و گسستن از غیر، محقق نشود؛ گوشه‌ی چشمـی به ما نشان ندهند؛ و تا چشم دل به فروغِ مشاهده نائل نگردد؛ دیده بینا نشود و حجاب‌ها و پرده‌ها کنار نرود؛ و تا حجاب‌ها و پرده‌ها کنار نرود؛ مکاشفه صورت نگیرد و ملکوت و باطن هستی نمایان نشود.