️علی عَلَیهِ‌السَّلام خاصیت همه قشرهای جامعه را داراست: نزد فقیه، فقه علی، نزد زاهد، زهد علی، نزد صوفی، تصوف علی، نزد ورزشکار، قدرت علی؛ نمایان است. «شهید مطهری رحمت الله علیه»