نظام جمهوری اسلامی، ابتکاری نو، در ترکیب حقوق “خدا” و “مردم” است.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با:

🔹 درآمیختن دو حق “خدا” و “خلق”،

🔸 و تأسیس نظام جمهوری اسلامی

🔹 و ایجاد قدرت جدید در جغرافیای سیاسی جهان؛

همه اندیشمندان و سیاسیون جهان را به حیرت درآورد