خداوندی که با قدرت،علم و حکمت، هستـی را، این چنیـن با عظمت و نظامنـد آفریده است؛ به یقین بشر را رها نکرده و برای سعادت او کتاب راهنما می‌فرستد

و بدیهی است کتـاب راهنمایـی که خالـق هستـی با آن همه صفات جلال و جمال، بفرستد؛ جامع، کامل و فراگیر خواهد بود.