می خواست بهانه ای كه پر نور شويم
از هرچه بدی و غير او دور شويم

يك ماه پر از فرصت برگشتن داد
يك عيد فرستاد كه مغفور شويم

 فرا رسیدن عید سعید فطر مبارک