به مناسبت شب قدر

هردم که سَرَد بدرد آید
نالان شوی بر من آیی

چون درد سرد شفا بدادم
یاغی شوی دگر نیایی