من ستايشگر آموزگاری هستم كه انديشيدن را به من بیاموزد نه انديشه‌ها را (شهید مطهری)