خدا حافظ ‌ای ماه راز و نیاز
خدا حافظ ای اشتیاق نماز

خدا حافظ ‌ای با تو دل ها رقیق
خدا حافظ ‌ای همجوار شفیق

خدا حافظ ای ماه تقدیر من
سحرهای تو صبح تطهیر من