برای همگان روشن است که دو صدایی در هر کشوری، زمینه ساز نفوذ و ضربه زدن بیگانگان است، و حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات، پیام یک صدایی می‌دهد، و پیام وحدت و اتحاد می‌دهد، و حکایت از این دارد که ملت متحد هستند،و برای نفوذ و ضربه زدن دشمن، راهی وجود ندارد.