حضرت امام خمینی قدس سره ، دست آمریکا را از کشور امام زمان و منافع بی پایان آن قطع کرد، ایران را از یوغ استعمار و استثمار و رژیم ستم شاهی رهائی بخشید، و ملت مسلمان و شریف ایران را هویت جهانی داد.