حضرت امام خمینی قدس سره ، یك قدرت مبتنی بر دین در جغرافیای سیاسی و حاكمیتی قرن بیستم به وجود آورد، نیاز بشریت را به دین و معنویت تبین كرد و دنیا را به تدین و معنویت، شرافت و انسانیت، آزادی و استقلال دعوت نمود.