آن چه نام آور دوران معاصر حضرت امام خمینی قدس سره، درباره‌ی عملیات پیروزمندانه فتح خرمشهر بیان فرمود؛ خرمشهر را در تاریخ این مرز و بوم جاودانه کرد.
آن یگانه دوران فتح و آزادسازی خرمشهر را به استناد آیه شریفه “وَ ما رَمَیتَ إِذْ رَمَیتَ وَ لکنَّ اللَّهَ رَمى‌” به خداوند نسبت داد. و شعار بی‌بدیل “خرمشهر را خدا آزاد کرد” از آن درخشید.