در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود، که اگر تنها این بود مقابله را آسان‏ مى‌نمود، بلکه علاوه بر آن از داخل جبهه‌ی خودى گلوله‌ی حیله و مقدس مآبى و تحجر بود، گلوله زخم زبان و نفاق و دورویى بود، که هزار بار بیشتر از باروت و سرب، جگر و جان را می سوخت و مى‌درید.