مسئولیت امانت الهی است

و خداوند تبارک و تعالی اختیار این امانت را به ما واگذار کرده است و ما با شرکت در انتخاب، آن مسئولیت را به جای خداوند تبارک و تعالی، به فرد یا افرادی تفویض می‌کنیم پس باید در انتخابات شرکت کنیم تا بتوانیم این وظیفه‌‌ی خطیر را به خوبی انجام دهیم و این امانت را به اهلش واگذار نماییم.

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: إِنَّ اللّهَ یأْمُرُکمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا؛ خدا به شما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبان برسانید.