دختر، مظهر جمال خدا و جامع همه کمالات است. فرشته‌ای که در زمین ظهور کرده و زیبارویی که هدیه زمینیان شده است.

از زیبایی ظاهرش، مهر و ماه، هر روز و شب ‌گریزان و از زیبایی سیرتش، احسن الخالقین از ملائک لبریزان و در ستایش خالق هستی، مشعلی بس فروزان است.