تحقیق و پژوهش:

تمدن‌ساز و تحول آفرین است

و یکی از مهم‌ترین عوامل خودکفایی استقلال یک کشور و یکی از مؤلفه‌های قدرت به حساب می‌آید.