اگر نگاه به ازدواج مقدس شد؛

زندگی لذت‌بخش، دلپذیر، و پرجاذبه می‌شود، خانواده‌ی توحیدی و فاطمی شکل می‌گیرد. آنگاه چنین خانواده‌ای حرمت پیدا می‌کند و خانه مانند مسجد مقدس و قابل احترام می‌شود، و اداره‌ی زندگی همانند حج و نماز، عمل عبادی به حساب می‌آید. به همین خاطر لباس عروس همانند لباس احرام سفید است.