کسانی که به امید تغییر می‌گویند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، مانند کسانـی هستند که به امیـد تغییـر مسیر کشتی، زیر پای خود را سوراخ می‌کنند. کدام آدم عاقلی، برای اصلاح وضعیت موجود به خود و کشورش ضربه می‌زند؟