نگاهی گذرا به رویدادهای سياسی و نظامی جهان این حقیقت را روشن می‌کند که

نقض‌کنندگان “حقوق بشر” همان‌هایی که “حقوق بشر” را وسیله هزاران جنایت قرار داده بودند؛ با وقاحت تمام خود را مدافع حقوق بشر قلمداد کرده و مدعی “حقوق بشر” در دنیا شدند.