شـوراهای اسلامـی شهر و روستا دارای دو اشکال اسـت

اشکال ساختاری، که به قانون برمی‌گردد، و اشکال رفتاری که به داوطلب نشدن اشخاص شایسته، به بی‌دقتی در تأییـد صلاحیت داوطلبیـن و به بی‌توجهی مردم در انتخابات برمی‌گردد.