تحقيق و پژوهش:

فطرت خداجوی انسان را شکوفا کرده،

گوهر ظرفیت و استعداد انسان را نمایان ساخته،

انسان را لایق مقام شامخ جانشینی کرده

و او را به زندگی سعادتمند رهنمون می‌سازد.