در میدان مبارزه باید به عقبه‌ی دشمن بیشتر توجه کرد تا پادوها و سربازان خط مقدم؛  بر همین اساس است که در روز عید قربان حاجیان به عنوان مبارزه با شیطان، ابتدا جمره‌ی عقبه را سنگ می‌زنند.