ما همیشه مهمان خان گسترده‌ی پروردگار عالم هستیم، اما به آن بی‌توجه و از آن غافلیم، و خداوند تبارک و تعالی با مراتب معنوی روزه، ما را به مهمانی دعوت کرد تا از بی‌توجهی و غفلت به دراییم.